Privaatsus- ja andmekaitsetingimused

Registreerimise tingimused.

Oma isikuandmete ja aadressi kirjutamisega registreerimisankeeti (edaspidi ankeet) saab külastaja www.xxxl.ee registreeritud kasutajaks (edaspidi Kasutaja). Ta valib omale kasutajanime ja parooli.

Müüja xxxl (edaspidi Müüja) ei müü, rendi ega anna muul viisil kolmandatele osapooltele oma Kasutajate isikuandmeid - Kasutajanimesid, telefoninumbreid ja/või posti – ja e-meili aadresse.

 Täites registreerimisel ära ankeedi, annab Kasutaja oma nõusoleku selleks, et Müüja tohib sinna kantud andmeid kasutada  informatsiooni edastamiseks, Kasutaja nõusolekul ka reklaami ja otsepakkumiste (edaspidi pakkumiste) vahendamiseks elektronpostiaadressile.  Müüjal  on õigus edastada pakkumisi ka Kasutaja muudele individuaalset suhtlemist võimaldatavatele sidevahenditele kui Kasutaja ei ole seda otseselt keelanud.

 Tähelepanu! Juhul, kui Kasutaja on ise edastanud kolmandatele osapooltele oma  konto andmeid (e-posti aadressi, mobiilinumbri vms) ning saab sellest lähtuvalt soovimatuid teateid oma kontole, siis vastutus antud tegevuse eest on täielikult Kasutajal endal.

 Registreerimisel küsitava informatsiooni esitamine on Kasutajale vabatahtlik. Kasutaja võib oma andmeid lisada, muuta, täpsustada. Informatsiooni mitte-esitamine piirab osa teenuste kasutamisvõimalust. Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab Kasutaja.

 Müüja server salvestab automaatselt informatsiooni Kasutaja brauseri kohta, sealhulgas IP aadressi, cookie-info ja selle, milliseid lehekülgi Kasutaja külastas.

 Müüja kogub infot järgmistel eesmärkidel: et kujundada vastavalt sellele reklaame ja sisu, pakkuda just Kasutaja poolt soovitud kvaliteetseid tooteid ja teenuseid, täiustada oma teenuseid, võtta vajaduse korral Kasutajaga ühendust ning viia läbi uurimusi. Müüja piirdub info kogumisel vähimaga, mida ta vajab Kasutajate kvaliteetseks teenindamiseks.

 Müüja-l on õigus anda infot Kasutaja kohta õiguskaitseorganitele kui asi puudutab ebaseadusliku tegevuse ja võimalike pettuste uurimist või ennetamist, tingimuste rikkumist või muul seadusandlusest tuleneval põhjusel.

Müüja näitab sihtgruppidele suunatud reklaami vastavalt kogutud andmetele.

 Müüja jätab endale õiguse saata Kasutajale teateid oma teenuste kohta, näiteks uudiskirju. See käib Kasutaja konto juurde ja nendest kirjadest loobuda ei ole võimalik.

 Müüja on õigus lisada Müüja veebikeskkonnast saadetavate e-kirjade lõppu reklaamlauseid.

2. Konfidentsiaalsus ja turvalisus

Kasutaja isikuandmed on kaitstud füüsiliste, elektrooniliste ja protseduuriliste turvameetmetega seaduses ettenähtud korras.

Koostööpartnerid on kohustatud hoidma Kasutaja andmed konfidentsiaalsena.

Kasutaja isikliku konto infot kaitseb ainult Kasutajale endale teada olev salasõna.

3. Cookie’d

Müüja võib võimaldada oma cookie’del juurdepääsu Kasutaja arvutile.

Ka  Müüja kodulehel  reklaamivate teiste firmade cookie’d võivad Kasutaja arvutikasutust jälgida. Seda reguleerivad vastavate firmade, mitte Müüja privaatsusreeglid. Reklaamitellijatel ja teistel firmadel ei ole juurdepääsu Müüja cookie’dele.

Kasutajal on võimalus oma veebibrauser nii konfigureerida, et see ei lubaks cookie’de salvestamist Kasutaja arvutisse, kuid sellisel juhul võib Müüja teenuste ja sisu kasutamine olla osaliselt häiritud.

4. Kasutaja kohustused

Kasutaja kohustub mitte avaldama oma Kasutajanime ja parooli kõrvalistele isikutele, samuti mitte kasutama Kasutajanime ja parooli selliselt, et mõni kõrvaline isik võiks neid tuvastada. Kasutaja kannab vastutust kõigi toimingute eest, mida tehakse tema Kasutajanime ja parooli abil.

  Müüja-l on õigus, kuid mitte kohustus vaadata läbi kommentaarid, mille Kasutaja  Müüja kaudu teistele kättesaadavaks teeb. Kontrollida võidakse materjali vastavust Müüja Kasutajatingimustega, samuti seda, kas Kasutaja tegevus ei ole sündsusetu, vastuolus seadusega või mõnel muul viisil sobimatu, kas Kasutaja kättesaadavaks tehtud materjal ei kujuta riski Müüja ja/või mitte asjaosalistele. Selle tingimuste punkti rikkumise karistuseks võib olla hoiatus, avaldatud ebasobiva materjali kõrvaldamine või Kasutaja konto ajutine või lõplik sulgemine ning seadusest tulenevatel juhtudel ka õiguskaitseorganitele vastava info edastamine.

Kui veebilehe sisu tarnija on püstitanud piiranguid või nõudeid Kasutaja õiguse kohta tarvitada teatavat materjali, kaupu või teenuseid, peab Kasutaja neid piiranguid järgima.


TAGASTAMINE/ÜMBERVAHETAMINE

Tagastamine ja ümber vahetamine
Tellijal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Kaupa võib proovida ja sellega tutvuda, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub tellijani pakendis osadeks võetuna peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel tellijale. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub tellija pakendi selliselt ka avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kauba proovimist ja sellega tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on xxxl õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist., 
Vahetuskauba postiteenus on tellijale tasuta. Paki saab tellija tagastada lähimasse SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati kauba kättesaamisel smsi kaudu saadud personaalse koodi alusel. xxxl tagastab tellija poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest xxxl.