Kasutustingimused

1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

 

Kasutaja– teenuseid kasutav isik, kes viibib või on viibinud Kodulehel ja/või ostab Kodulehe kaudu Kaupu. Kasutaja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata kasutaja. Registreeritud kasutajaks loetakse Kasutaja, kellel on xxxl.ee keskkonnas kasutajakonto, mille alt on võimalik oste sooritada.

Kasutustingimused– Kodulehe kasutamisele kohalduvad tingimused, mis on kohustuslikud kõikidele Kodulehel viibivatele ja Kodulehe kaudu oste sooritavatele isikutele.

Kaup– Kodulehel xxxl poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad).

Koduleht–  Internetikeskkond www.xxxl.ee ja selle alalehed.

Müügileping –Kodulehe kaudu Kasutaja ja xxxl vahel sõlmitav leping Kauba või Teenuse ostu kohta. Müügilepinguks loetakse käesolevate tingimuste tähenduses ka teenuse osutamise lepingut.

Müügilepingu kinnitus – xxxl.ee poolt e-posti ja/või SMSi teel Kasutajale väljastatav kinnitus Müügilepingu sõlmimise ja selle tingimuste kohta.

Müügilepingu tingimused– xxxl poolt Müügilepingus määratud tingimused (s.h Kauba või Teenuse hind, omadused, makse- ja transporditingimused).

Tarbija- füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Teenus- Kodulehel xxxl poolt müüdav(-ad) teenus(-ed).

xxxl.ee, asukoht Meelespea tee 16, 75321 Rae vald, registrikood 14254810

 

 

2. Kasutustingimuste kehtivus ja kohaldamine

 

2.1. Kasutustingimused hakkavad Kasutaja suhtes kehtima hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta elektroonilise kinnituse või asub Kodulehte muul viisil kasutama.

2.2. Kasutustingimused kehtivad vastavalt õiguste iseloomule xxxl ja Kasutaja vahel tekkivatele õigussuhetele seoses Kodulehe (sh tootearvustuse, foorumi, blogi jms) kasutamisega. Kodulehe kasutamise all mõeldakse eelkõige kauplemiskeskkonna funktsioonide kasutamist Kodulehe vahendusel.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad kõikidele Kodulehe kasutajatele.

2.4. Kasutajal ei ole kohustust ennast Kodulehel registreerida, kuid xxxl on õigus pakkuda registreerunud Kasutajatele soodsamaid tingimusi Kodulehe kaudu ostude sooritamisel või teha registreeritud Kasutajatele mõeldud sooduskampaaniaid.

2.5. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Kasutaja ja xxxl vahelisi suhteid Transporditingimused ja Maksetingimused, mis kõik loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks lisaks ning väljakujunenud head tavad.

 

 

 

 

3. xxxl roll ja vastutus

 

3.1. xxxl võimaldab Kasutajatel Kodulehte Müügilepingu sõlmimiseks. Müügilepingu täitmise, sh kuid mitte ainult informatsiooni õigsuse, Kauba olemasolu, kättetoimetamise, kvaliteedi, tagastuste, garantii, eest vastutab xxxl.

3.2. xxxl ei taga, et kauplemiskeskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijatega.

3.3. xxxl on õigus seada piiranguid teatud Kaupade või Teenuste müügile (näiteks kehtestada piirang, et teatud Kaupu või Teenuseid saavad osta ainult registreeritud  Kasutajad).

 

4. Müügilepingu sõlmimise protsess ja ostuhinna deponeerimine

 

4.1. Kaupade või Teenuste kirjelduse eksponeerimist Kodulehel käsitatakse pakkumusena Müügilepingu sõlmimiseks.

4.2. Müügilepingu sõlmimiseks sisestab Kasutaja pärast Kaupade või Teenuste väljavalimist (ostukorvi panemist) nõutavad andmed ning kinnitab lepingu sõlmimise soovi klikkides nupule/ikoonile „Kinnita tellimus“. Müügileping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamisega Kasutaja poolt.

4.3. Kaupmehel on õigus määrata minimaalne ostukorvi summa. Kui selline summa on määratud, puudub Kasutajal võimalus Müügilepingu sõlmimiseks väiksema summa ulatuses.

4.4.  Müügilepingu sõlmimise ametlik aeg arvestatakse xxxl serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja või Kaupmehe veebisirvija või arvuti ajale.

4.5.  Kui Müügilepingu tingimusi on muudetud pärast selle sõlmimist, kehtivad Kasutaja suhtes Müügilepingu sõlmimise hetkel kehtinud tingimused.

4.6. Pärast Müügilepingu sõlmimist deponeerib Kasutaja pangalingi või krediitkaardi vahendusel xxxl arveldusarvele kindlaksmääratud ostuhinna.

4.7. Kaupmehel tekib kohustus tellimuse täitmiseks, kui Kasutaja on ostuhinna vastavalt punktile 4.6. deponeerinud. Kui Kasutaja on kohustatud ostuhinna deponeerima, kuid ei tee seda selleks ettenähtud tähtaja jooksul, ei teki Kaupmehel kohustust Müügilepingut täita.

4.8. Kasutajal on õigus nõuda Kaupmehelt arve väljastamist nii elektrooniliselt kui paberil. Kui arvel märgitud ostuhind ei vasta Müügilepingu kinnitusel märgitule, on Kasutajal õigus nõuda Müügilepingu kinnitusele vastavat arvet.

4.9. Pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna täielikku deponeerimist vastavalt punktile 4.6. väljastab xxxl e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel (registreerunud Kasutajale ka Kodulehe valikmenüüs „Minu ostud“) Kasutajale Müügilepingu kinnituse. Müügilepingu kinnitusele märgib xxxl:

- Müügilepingu numbri,

- Kaubakoodi,

- enda kontaktandmed,

- Kauba kättetoimetamise aadressi

- vastavalt Kaupmehelt saadud infole ostetud Kauba või Teenuse nimetuse, selle lõpphinna, Kaupmehe nime ja kontaktandmed, Transporditingimused ning võimalikud eritingimused.

Tulenevalt mobiilsõnumi mahupiirangust võib mobiilsõnumi teel saadetud Müügilepingu kinnituse puhul selles toodud andmete hulk olla väiksem, tagades siiski minimaalse info olemasolu (Müügilepingu numbri ja kaubakoodi). Kaupmehel on õigus nõuda Kasutajalt enne Kauba üleandmist või Teenuse osutamist Müügilepingu kinnituse väljastamist.

 

5. Kaupade ja Teenuste ning täiendavate teenuste hinnad

 

5.1.  Kodulehel müüdavate Kaupade ja Teenuste hinnad on toodud eurodes ja hõlmavad kõiki makse, ja sisalda transpordikulu.

5.2. Kaupmehel  on õigus korrigeerida tema poolt pakutava Kauba või Teenuse hinda. Kui Kasutaja sõlmis Müügilepingu enne hinna muudatuste avaldamist Kodulehel, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli Kodulehel kajastatud Müügilepingu sõlmimise momendil va juhtudel kui Kauba või Teenuse ilmselgelt vale hind avaldati Kodulehel tehnilise vea või rikke tõttu.

 

 

 

6.  Vastutus ja vääramatu jõud.

 

6.1. xxxl Kasutaja vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel, korras ja ulatuses.  

6.2.Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

6.3. xxxl ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

6.4. xxxl ei kompenseeri Kasutaja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Kasutaja  võttis enda peale kolmandate (xxxl mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate Kasutustingimustega vastuolus olevatel tingimustel..

6.5. xxxl ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

 

 

7.  Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused

 

7.1. Kasutajal on õigus:

7.1.1. nõuda Kaupmehelt pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist arve esitamist;

7.1.2. Kauba arvustusi ning esitada xxxl küsimusi, ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, ei riiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus hea tava, seaduse või kohtupraktikaga.

7.1.3. esitada xxxl pretensioone xxxl tegevuse kohta, samuti esitada xxxl pretensioone Müügilepingu täitmise tegevuse kohta.

7.1.2. Kasutaja kohustub:

7.2.1. esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

7.2.2. hoidma saladuses kolmandate isikute eest Kodulehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning Müügilepingut;

7.2.3. vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt 7.2.4. mitte kasutama Kodulehte ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

7.2.5.  viivitamata e-posti teel informeerima xxxl kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

7.2.6. koheselt e-posti teel informeerima xxxl Kodulehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning xxxl poolt saadetud Müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

7.2.7.  mitte lubama sooritada Kodulehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

 

7.3.  Kasutaja kinnitab, et ta:

7.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Kodulehel võimaldatud tehinguid;

7.3.3. on teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva Müügilepingu;

7.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole xxxl tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

7.3.5. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Kodulehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

7.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab Kodulehte koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.

 

8.  xxxl õigused ja kohustused

 

8.1. xxxl on õigus:

8.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada Kasutaja Kodulehelt, kui xxxl kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

8.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Koduleht maha või selle toimimine peatada;

8.1.3. jälgida Kodulehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Kodulehe kasutamist;

8.1.4. omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kasutaja Kodulehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada Kodulehel Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:

(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

(ii) on esitanud Kodulehel kasutajaks registreerumisel või Kodulehe kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;

(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Kodulehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või kahjustab muud moodi Kodulehte, xxxl või teisi isikuid;

(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

8.1.5.  saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

 

9.  Poolte teated

 

Kõikide Kodulehe teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja xxxl vahel toimub elektroonilises kõikide Poolte poolt aktsepteeritud vormis Kodulehel teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu või informatsiooni avaldamisega Kodulehel. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile või avaldatud Kodulehel ja sellest on möödunud 3 tööpäeva.

 

10.  Intellektuaalne omand

 

10.1. xxxl Kodulehekülg ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult xxxl kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, xxxl kaubamärk jms on xxxl intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kasutajatel õigus xxxl kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

.

 

 

 

 

11.  Muud tingimused

 

11.1. Kasutajad aktsepteerivad Kodulehel esinevad trükivigu, ebatäpsusi või muid tekkivaid vigu ning aktsepteerivad, et neid ei saa ühelgi juhul tõlgendada xxxl kahjuks. Kodulehel kuvatud tootepildid on vastavlat sellised nagu on toode.

11.2. Kodulehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja xxxl vahel kohaldatakse käesolevaid Kasutustingimusi, muid Poolte vahelisi suhteid reguleerivaid akte ja Eesti Vabariigi õigust.

11.3. Kodulehe kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja xxxl lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad Pooled nende vahelise vaidluse Harju Maakohus.  Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.